27Ιανουάριος2020

Βρίσκεστε εδώ: Πρωτοσέλιδο | Τεχνολογία | Δωρεάν ίντερνετ σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές - Μάθετε πως

Τελευταία νέα ειδήσεις ενημέρωση για την τεχνολογία, διαδίκτυο υπολογιστές κινητά smartphones

Δωρεάν ίντερνετ σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές - Μάθετε πως

Επιχορηγούμενο ίντερνετ

θα έχουν στη διάθεσή τους όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές. Η δράση αφορά σε σταθερή ή κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή καλύπτει μέχρι και το 100% του μηνιαίου παγίου έως 10€ το μήνα και χορηγείται για 12 μήνες.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (6.062.000€).

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν το δωρεάν ίντερνετ με τη μέθοδο των κουπονιών (voucher). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Διαβάστε την υπουργική απόφαση:

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2929/2018 ΦΕΚ 4536/Β/17-10-2018

Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. έτους 2018-2019.

Άρθρο 1 Αντικείμενο

1. Η δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

2. Οι δικαιούχοι φοιτητές δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης προκειμένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τη σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική τους σύνδεση στο διαδίκτυο.

Άρθρο 2 Σκοπός

1. Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των δικαιούχων.

2. Μέσω της δράσης επιτυγχάνεται:

- Η μείωση του ψηφιακού χάσματος, μέσω της πρόσβασης των δικαιούχων φοιτητών στο διαδίκτυο και της χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. tablets, netbooks, laptops, smartphones κ.τ.λ).

- Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του δημοσίου από φοιτητές, οι οποίοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

- Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών, μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών.

- Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της εγχώριας καινοτομίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές.

- Η βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα (π.χ. Open eClass, edX, Coursera, iTunesU, Khan Academy, MIT OCW κτλ).

Άρθρο 3 Φορείς της Δράσης

1. Φορέας Πρότασης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και Φορέας Υλοποίησής της το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ. ΑΕ). Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

2. Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Φορέα Πρότασης (ΓΓΤΤ) και του Φορέα Υλοποίησης της δράσης (ΕΔΕΤ ΑΕ).

Άρθρο 4 Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Άρθρο 5 Προϋπολογισμός της δράσης και ποσό επιχορήγησης δικαιούχων φοιτητών

1. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (6.062.000 €) και χρηματοδοτείται στο σύνολό του σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. Ο προϋπολογισμός της δράσης αφορά στο ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή καθώς και στο κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και των ενεργειών δημοσιότητας της δράσης από την ΕΔΕΤ Α.Ε.

2. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

- Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.

- Καλύπτει μέχρι το 100% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα δέκα ευρώ (10,00€) το μήνα.

- Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 6 Τρόπος άντλησης στοιχείων δικαιούχων φοιτητών

Τα στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών θα αντληθούν από την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠΕΘ).

Άρθρο 7 Προδιαγραφές επιχορηγούμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών

Οι προδιαγραφές των επιχορηγούμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών της δράσης αναλύονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 8 Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της δράσης.

2. Συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

3. Εξαργύρωση – Χρήση του κουπονιού από τους δικαιούχους φοιτητές.

4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., με το συντονισμό της ΓΓΤΤ, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019» είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο για 12 μήνες. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων φοιτητών της δράσης δύναται να ανέλθει έως τους πενήντα χιλιάδες (50.000) φοιτητές. Για την εξάντληση του αριθμού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δικαιούχων φοιτητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο τον χρόνο εξαργύρωσης του κουπονιού. Ο μέγιστος αριθμός των δικαιούχων φοιτητών δύναται να αναπροσαρμοστεί με νεότερη κοινή υπουργική απόφαση.

2. ΦΟΡΕΙΣ

Φορέας Πρότασης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και Φορέας Υλοποίησης της δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ).

Ο φορέας υλοποίησης της δράσης (ΕΔΕΤ ΑΕ) είναι αρμόδιος για:

- την οργάνωση της υλοποίησης της δράσης (ενδεικτικά: έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, επιλογή/αξιολόγηση προσφερόμενων ευρυζωνικών συνδέσεων),

- το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της δράσης,

- τη δημιουργία, τη στελέχωση και τη λειτουργία γραφείου αρωγής χρηστών (HelpDesk) για θέματα Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και δικαιούχων φοιτητών,

- τη δημοσιότητα για την ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών, των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και της κοινής γνώμης με το συντονισμό της ΓΓΤΤ.

Ο φορέας πρότασης της δράσης (ΓΓΤΤ) είναι αρμόδιος για:

- την εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης και της πληρωμής των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012.

- την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής και τη λογιστική εκκαθάριση της δράσης. Η άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων, εφόσον καταστεί αναγκαίο, δύναται να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη της ΓΓΤΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012.

- την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της δράσης και την αξιολόγησή της κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και μετά το πέρας αυτής.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Δικαιούχοι είναι όλοι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 και μέχρι του αριθμού των πενήντα χιλιάδων (50.000), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 1 του παρόντος Παραρτήματος, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».

Ενδεικτική Παρουσίαση – Κατανομή του μέγιστου αριθμού των Δικαιούχων φοιτητών της δράσης:

Α/Α

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 170
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5500
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 484
 • ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2178
 • ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4908
 • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1107
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1372
 • ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 479
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1242
 • 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1570
 • 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3723
 • 12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 418
 • 13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1621
 • 14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1887
 • 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1789
 • 16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1245
 • 17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2872
 • 18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1380
 • 19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 814
 • 20 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1292
 • 21 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 462
 • 22 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 263

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 72
 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 65
 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 71
 • ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 77

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007
 • ΑΣΠΑΙΤΕ 237
 • ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1028
 • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1524
 • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1611
 • ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 780
 • ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1373
 • ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 461
 • ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 807
 • 10 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1283
 • 11 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 585
 • 12 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1243

4. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ

Ο όρος «Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος» είναι ενιαίος και αφορά τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων της δράσης. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο της δράσης είναι οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους δικαιούχους φοιτητές, υπηρεσίες σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Α. Προσφορά κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (Mobile Broadband) – Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι €10,00/μήνα:

• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.

• Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.

• Δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband, όπου απαιτείται.

• Δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Β. Προσφορά σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο – Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι €10,00/μήνα:

• Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl.

• Παροχή απεριόριστου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.

• Δωρεάν παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem router κ.α.), όπου απαιτείται.

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Η μέγιστη συνολική αξία του κουπονιού ανέρχεται στα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μήνα.

Η συνολική αξία του κουπονιού δύναται να καλύψει κατά μέγιστο το εκατό τοις εκατό (100%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

Η μέγιστη διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα (12) μήνες.

7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης

Στην ενότητα αυτή εξειδικεύεται η μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης και προσδιορίζονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές της, όπως ενδεικτικά:

1. Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών παρεχόμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

2. Συγγραφή όλων των επιμέρους οδηγών της δράσης (ενδεικτικά: Οδηγός Δράσης, Οδηγός προς Δικαιούχους, Οδηγός προς Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους κ.α.).

3. Καθορισμός των δικαιολογητικών για την οικονομική εκκαθάριση των παραστατικών και την πληρωμή των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

4. Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης.

Συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

1. Πρόσκληση από την ΕΔΕΤ ΑΕ προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

2. Αίτηση των ενδιαφερομένων για εγγραφή στο Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι δηλώνουν τα εμπορικά στοιχεία της επιχείρησής τους.

3. Πιστοποίηση των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων από την ΕΔΕΤ ΑΕ μετά από έλεγχο όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

4. Οι πιστοποιημένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι καταχωρούν τις διαθέσιμες προσφορές στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης:

i. Τα δεδομένα ελέγχονται αυτόματα ως προς τις επιλέξιμες λειτουργικές προδιαγραφές και καταχωρούνται στην εφαρμογή.

ii. Επιπρόσθετα ελέγχονται από την ΕΔΕΤ ΑΕ η εγκυρότητα των ανωτέρω στοιχείων καθώς και το εύλογο του κόστους πριν τελικώς εγκριθεί η δημοσιοποίηση της προσφοράς και η διάθεσή της μέσω της Δράσης.

iii. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά (με e-mail) για κάθε έγκριση και απόρριψη των προσφορών τους. Επίσης, μπορούν να μάθουν, καλώντας κατάλληλη διεπαφή διασύνδεσης (web service) ή επισκεπτόμενοι το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, ποιες προσφορές τους εγκρίθηκαν και ποιες απορρίφθηκαν.

5. Οι εγκεκριμένες προσφορές καθώς και οι εγκεκριμένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της δράσης προς ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών. Επιπρόσθετα, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα μπορούν να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους τις εγκεκριμένες προσφορές τους, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διεπαφή διασύνδεσης (web service).

6. Ο αριθμός των προσφορών με τις οποίες κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δύναται να συμμετέχει στη δράση είναι καθορισμένος και περιορισμένος μέχρι 10 προσφορές ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Οι προσφορές θα μπορούν να αποσύρονται και να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της δράσης.

7. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο θα αποτελεί επικαιροποίηση της προσφοράς και δεν θα απαιτεί εκ νέου έγκριση από την ΕΔΕΤ ΑΕ.

Εξαργύρωση – Χρήση του Κουπονιού από τους δικαιούχους

1. Ο κάθε δικαιούχος φοιτητής θα μπορεί, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) που του έχουν χορηγηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμά του, να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος και δικαιούχος της δράσης. Εφόσον είναι δικαιούχος θα μπορεί να εκτυπώνει τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να επιλέγει να τον λάβει στο e-mail του. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και να εντοπίζει τις προσφορές που τον ενδιαφέρουν.

2. Στο κατάστημα ο δικαιούχος προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι (σε εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορφή) και με την αστυνομική του ταυτότητΑ’/διαβατήριο. Ο υπάλληλος του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης, ελέγχει τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και αν το κουπόνι έχει ήδη εξαργυρωθεί.

3. Ο δικαιούχος επιλέγει την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών της προτίμησής του και το κατάστημα καταχωρεί την παραγγελία του μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.

4. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό κωδικό κουπονιού του δικαιούχου. Παραστατικό που δεν φέρει το σωστό κωδικό κουπονιού δεν θα είναι επιλέξιμο από τη δράση.

5. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και θα εκτυπωθούν στο κατάστημα από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης, (ενδεικτικά: Φόρμα επιλογής προϊόντων δικαιούχου υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου, σύμβαση μεταξύ Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και δικαιούχου κ.λπ.) καθώς και από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο, δελτίο αποστολής - τιμολόγιο απαιτούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κ.λπ.).

6. Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, εάν ο κωδικός κουπονιού αντιστοιχεί στο προϊόν (ευρυζωνική σύνδεση) που πράγματι επέλεξε και προμηθεύτηκε.

Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση των ακόλουθων λειτουργιών (ενδεικτικά):

1. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και διαδικτυακής πύλης της δράσης

2. Λειτουργία HelpDesk για θέματα Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, δικαιούχων και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος.

3. Δημοσιότητα και επικοινωνία.

4. Παραλαβή δικαιολογητικών πληρωμής, λογιστική εκκαθάριση και πληρωμές Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το οικονομικό αντικείμενο της δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31.12.2020.

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (6.062.000 €) και χρηματοδοτείται στο σύνολό του σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. Ο προϋπολογισμός της δράσης αφορά στο ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή καθώς και στο κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και των ενεργειών δημοσιότητας της δράσης από την ΕΔΕΤ Α.Ε.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

• Το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρώνεται μόνο σε ένα φυσικό κατάστημα ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.

• Κατά την εγγραφή τους οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση αυτόματα όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με συνδρομητές τους που είναι και δικαιούχοι της δράσης και τα οποία πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της παρούσας. Στην περίπτωση συμμετοχής των ως άνω συμβολαίων του Παρόχου στη δράση, αυτή πραγματοποιείται αυτόματα και χωρίς την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του δικαιούχου (π.χ. καταβολή τέλων αποσύνδεσης/τερματισμού της υπηρεσίας κ.α.). Σε περίπτωση που ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δεν το επιθυμεί, θα θεωρείται ότι συμμετέχουν στη δράση μόνο οι νέες, εγκεκριμένες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος προσφορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του.

• Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα υφιστάμενα συμβόλαια Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που θα επιχορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται με την παρούσα.

• Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που αφορά σύνδεση σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl ή vdsl μπορεί να γίνεται μόνο στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.

• Στις περιπτώσεις αιτήσεων φορητότητας μεταξύ Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρωθεί στο κατάστημα, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης φορητότητας.

• Ο απαραίτητος εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (π.χ. modem router για σύνδεση σε adls/vdls, usb modem stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο κ.α.), όπου απαιτείται, βαραίνει στο σύνολό του, αποκλειστικά τον Πάροχο και παρέχεται δωρεάν στον δικαιούχο. Η παροχή του εξοπλισμού δεν είναι υποχρεωτική για τα υφιστάμενα συμβόλαια ή στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν την επιθυμεί.

• Με την εκτέλεση της παραγγελίας ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να εισπράξει από την Γ.Γ.Τ.Τ. την αξία του κουπονιού που χρησιμοποίησε.

• Οι προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που επιδοτούνται. Επιπλέον υπηρεσίες που δύναται να προμηθευτεί ο δικαιούχος και δεν αφορούν στην επιδοτούμενη υπηρεσία, δεν απαιτείται αλλά και δεν απαγορεύεται να περιγράφονται στην προσφορά (π.χ. αναγνώριση κλήσης, παροχή Static IP, παροχή απεριόριστων διεθνών κλήσεων, κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η τιμή των προσφορών πρέπει να είναι αντίστοιχη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

• Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της περιόδου επιδότησης.

• Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στον οδηγό συμπεριλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

• Τέλη ενεργοποίησης ή λοιπά τέλη που αφορούν την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν επιδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης.

• Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης θα παραμείνουν λειτουργικές με σκοπό την εξυπηρέτηση αντίστοιχων δράσεων, τουλάχιστον για την 5ετία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε.

• Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι υποχρεούνται επί τριετία μετά την υλοποίηση της δράσης να συλλέγουν και να διαθέτουν ετήσια στοιχεία, αναφορικά με την κατάσταση των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής. Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως ο αριθμός των συνδέσεων που παραμένουν ενεργές αλλά και κάθε άλλο χρήσιμο για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της δράσης στοιχείο.

• Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης και ολοκλήρωσης της δράσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018

e-nomothesia.gr | alfavita.gr

myILIAnews.gr
Ειδήσεις-Ενημέρωση από την Ηλεία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο!

Το myILIAnews.gr στα Social!